NIEUWSBERICHT VANUIT DE KORPSLEIDING

Op de valreep van 2022 een mooi bericht namens de Korps Leiding op verzoek van de Werkgroep. Ons probleem is serieus genomen hieronder kunt u lezen hoe de stand van zaken is.
Stand van zaken cao-afspraak boa-opleiding


In het arbeidsvoorwaardenakkoord 2022-2024 zijn afspraken gemaakt over de ontwikkeling van een politiespecifieke boa-opleiding. Hieronder informeren wij je over de voortgang van deze afspraak.
De cao-afspraak luidt:

“De uitwerking van de afspraak uit het arbeidsvoorwaardenakkoord 2015-2017 betreffende de ontwikkeling van een politiespecifieke opleiding ter vervanging van de huidige boa-opleiding, wordt nog dit jaar gezamenlijk opgepakt, waarbij partijen zich realiseren dat er afhankelijkheden zijn van derden voor realisatie.”

Proces

De Minister van Justitie en Veiligheid (J&V) is verantwoordelijk voor het hele boa-stelsel en dus ook voor de politieboa’s. Meerdere domeinen (bijv. milieu, onderwijs, OV) vallen onder dit stelsel. Dus is er veel overleg nodig en de instemming van de Minister van J&V. Het ministerie van J&V en de politie hebben een beleidsnota in voorbereiding. Naar verwachting hebben J&V en de politie hier in januari 2023 overleg over. Daarna worden afspraken gemaakt over de uitwerking.

Inhoudelijk
De uitgangspunten zijn:

- Een meer politiespecifieke opleiding en examinering;
- Geen 5-jaarlijkse boa-hercertificering;
- Zorgen voor administratieve lastenverlichting en kostenbesparing.


Hierbij komen twee scenario’s in beeld:

1. Een politiespecifieke opleiding (en examinering) bij de Politieacademie en vervanging van de boa-hercertificering (de basiseisen voor vakbekwaamheid) door deze op te nemen in het Kwaliteitssysteem Vakbekwaamheid (KSV) van de politie. Dit houdt in dat de collega periodiek een kennistoets o.i.d. doet. Nadere uitwerking is op een later moment nodig. Dit scenario heeft de voorkeur.

2. Een boa-opleiding en examinering via ExTh waarbij de politiecontext verwerkt wordt. Daarbij wordt onderzocht of de boa-hercertificering (de basiseisen voor vakbekwaamheid) kan worden vervangen door opname in het KSV van de politie. Dit zou in ieder geval de eerste stap kunnen zijn.

Samenvattend


1. Zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen over de richting door overleg tussen politie en Minister van J&V.
2. Vervolgens een stappenplan maken hoe daar te komen en dit samen met de vakorganisaties uitwerken.

 

Het bericht is te vinden op intranet onder cao.


Goede jaarwisseling en namens de werkgroep het beste voor 2023